O2 Chytrá škola

Od září 2018 jsme pilotní školou Nadace O2, která nás zapojila do programu
O2 Chytrá škola.

 

EU peníze školám

Naše škola se zapojila do projektu
EU peníze školám. Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.plakat maly

Využíváme ICT

Využíváme ICT ve výuceNaše škola se zapojila do projektu
Využíváme ICT ve výuce.

Kliknutím na obrázek se zobrazí podrobnosti.Využíváme ICT ve výuce - text

RPZŠ

   ROZVOJOVÉ PROJEKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Živý kraj

Logo_ZK

Šablony II

 

Aktivity a projekty:

Vyučování v blocích

Pro zkvalitnění pedagogické práce jsme změnili organizaci vyučování v budově školy Vančurova 83, Karlovy Vary. Zavedli jsme vyučování v blocích, které dávají prostor pro členění činností podle schopností, soustředění, či únavy dětí/žáků, pro výchovné působení pedagogických pracovníků i využití delší přestávky pro odpočinek a pohyb dětí a žáků na školní zahradě.

Školní časopis

1x měsíčně žáci připravují a vydávají Školní časopis.

Školní rozhlasové noviny

1x měsíčně žáci připravují a vysílají připravenou relaci pomocí školního rozhlasu (z důvodu technického vybavení jen v budově Vančurova 83, Karlovy Vary).

Barevné setkání

4 x v roce, schůzky všech dětí, žáků a pedagogů za účelem  zlepšení mezilidských vztahů a prevence sociálně patologických jevů, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Učíme se tak komunikaci mezi sebou. Tato setkání pomáhají vytvářet dobré sociální vztahy v celém školním kolektivu.

Zájmové dny

4 x do roka, organizování výuky dle zájmu žáků na základě předložených činností řízených pedagogy, z nichž si žáci vybírají dle zájmu a pracují ve smíšených skupinách. Tato setkání přispívají k vytváření přátelské a bezpečné atmosféře školy.

Rodič je náš partner

Netradiční schůzky, kdy se rodiče společně s dětmi, třídním učitelem setkávají nejméně 2x ve školním roce a pracují na určitém úkolu. Touto činností se zlepšuje vztah mezi školou a rodiči i mezi rodiči navzájem.

Environmentální výchova

V rámci školního vzdělávacího programu EVVO  ((EVVO je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) pracují děti/žáci i pedagogičtí pracovníci v takových aktivitách, které jsou zaměřené na poznávání a ochranu životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachovávání podmínek života, na poznávání a rozvoj vztahu člověka a životního prostředí.

Čtyřměsíční přípravný kurz pro budoucí prvňáčky

Vhodný pro děti před zahájením povinné školní docházky. Uskutečňuje se  v období od března až do června. Připravuje děti na dobrý start školní docházky. Práce s dětmi je zaměřena na rozvoj adaptačních, komunikativních schopností, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání. Její součástí je i logopedická péče při nápravě řečových vad.

Projekt Všude mám kamaráda

Spolupráce se Základní školou s mateřskou školou v Popradě, Komenského 587/15. Dílčí práce v projektu jsou zaměřené na poznávání měst Karlovy Vary a Popradu, dále na organizaci a stylu výuky v obou školách, a to výměnou zkušeností v českém a slovenském jazyce, výměnou žákovských prací a prezentací samotného projektu. Partnerství škol je velmi efektivní forma multikulturní výchovy, výchovy demokratického občana   a výchovy k pochopení světa v širších souvislostech. Dává žákům možnost přímého propojení teoretických a praktických poznatků, příležitost k porovnávání individuálních představ                   s faktickými informacemi, příležitost k navázání osobních kontaktů mezi žáky z různého sociokulturního a národnostního prostředí. Předpokladem pro partnerství je stanovení konkrétních cílů zaměřených především na vzájemné poznávání, navázání neformálních osobních kontaktů,  příležitost  korigovat navzájem své představy/předsudky s nově získanými poznatky. Jedná se o víceletý projekt, rozvíjející skupinovou práci, kooperaci a komunikaci, schopnost diskutovat, získávat a vyhodnocovat informace, hledat vhodná řešení a prezentovat výsledky.

Aktivační centra – vzdělávání pro těžce zdravotně postižené“

Cílem projektu je činnost žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami ve věkovém rozmezí od 2. stupně ZŠ speciální do věku 26 let včetně absolventů škol. Činnost každého kurzu zajišťuje 5 proškolených lektorů, tj. zaměstnanců školy, s případnou pomocí asistentů pedagoga, osobních asistentů, studentů, rodičů, dobrovolníků. Aktivity účastníků  probíhají ve 3 kurzech. Po dobu trvání projektu je kurz bezplatný. Více informací je v sekci Aktivační centra.

Tranzitní program – spolupráce s občanským sdružením Rytmus

Ve školním roce 2011/2012 začala třída praktické školy dvouleté spolupracovat s občanským sdružením Rytmus. Žáci třídy byli zapojeni do Tranzitního programu, služby sociální rehabilitace, určené pro žáky se zdravotním postižením, pro které je obtížnější najít vhodnou praxi a potřebují během ní  individuální podporu. Na základě individuální praxe a nácviku pracovních i sociálních dovedností by měla tato služba vyústit v možnost zaměstnání na otevřeném trhu práce (v běžné firmě). Tranzitní program je podporou při získávání dovedností, jak se osamostatňovat. Cílem Tranzitního programu je naučit žáky rozvíjet pracovní a sociální dovednosti, vyzkoušet si práci v běžném prostředí, přechod ze školy do běžného pracovního prostředí a vytvoření představy  o možné budoucnosti. K naplnění cílů pomáhá spolupráce s blízkým okolím žáků (rodina, vrstevníci, zástupci školy), plánování pracovní i životní kariéry žáka, poradenství nejen v oblasti zaměstnání a osvěta pro rodiče a pečující osoby. V průběhu Tranzitního programu se žáci schází s poradkyní z občanského sdružení Rytmus na individuálních schůzkách, kde se řeší průběh praxe a probíhá nácvik různých pracovních a sociálních dovedností. Rovněž probíhají plánovací schůzky ve škole, kterých se účastní žáci, rodina, blízké osoby, zástupci školy a poradkyně z Tranzitního programu.  Než žáci nastoupí na praxi, absolvují náhledy na pracovištích - skupinové návštěvy vybraných pracovišť. Praxe probíhá zpravidla jednou týdně dopoledne. Žáci mohou být doprovázeni tzv. pracovními asistenty, kteří jsou vyškolenými pracovníky sdružení Rytmusa poskytují nezbytně nutnou míru podpory žákům i jejich spolupracovníkům na pracovišti.

Vlastní projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Realizace projektu reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.0695 - EU peníze školám
Projekt se týkal:

 • -  inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti;
 • -  inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím výuky ICT;
 • -  vzdělávání pedagogických pracovníků  směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, k rozvoji matematické gramotnosti a pro oblast digitálních technologií.

Výstupem projektu je tvorba 492 kusů digitálních vzdělávacích učebních materiálů      a osvědčení ze vzdělávacích seminářů pro pedagogické pracovníky. Škola byla vybavena informační technikou, např. interaktivními tabulemi, počítači, notebooky, iPadem. Na webových stránkách školy www.specskoly.cz jsou zveřejněné všechny digitální vzdělávací učební materiály.

 

Vlastní projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Realizace projektu reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.1015 - EU peníze středním školám
Projekt se týká:

 • -  inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím výuky ICT;
 • - vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti;
 • -  vzdělávání pedagogických pracovníků  ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol.

Výstupem projektu je tvorba 160 kusů digitálních vzdělávacích učebních materiálů      a osvědčení ze vzdělávacích seminářů pro pedagogické pracovníky.

Partnerství v projektech bez finanční spoluúčasti z Operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

 • ● Projekt: „Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR“
  (příjemce projektu: Asociace logopedů ve školství)
  - získání znalostí v oblasti logopedické prevence a osvědčení.
 • ● Projekt: Inovace školského portálu Karlovarského kraje
  (příjemce projektu: Karlovarský kraj)
  - vzdělávací akce (e-learningové jazykové kurzy);
  - spolupráce na naplňování cílů projektu;
 • ● Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
  (příjemce projektu: Karlovarský kraj)
  - vzdělávání pracovníků školy (workshopy);
  - spolupráce na naplňování cílů projektu;
Všechny činnosti školy a snahy pedagogů a pracovníků speciálně pedagogického centra jsou směrovány k naplnění cíle - co nejvšestranněji rozvinout osobnost dětí a žáků  s jakýmkoliv druhem postižením v rámci jejich možností.
 
 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.